ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022 | STD class 8th Social Science July Periodical test 2022

STD class 8th Social Science July Periodical test 2022 : પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ જેમ કે તમને ખબર પડશે કે બોર્ડ દ્વારા પ્રથમ અઠવાડિયાના જુલાઈ મહિનામાં પરીક્ષણ કરવું પડશે અમે STD 8 સમજિમ વિજ્ઞાન પ્રથમ સામાયિક કસોટી જુલાઈ 2022ના નામથી પણ જાણી શકો છો, તેથી બધા વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં રહે છે, તેમ છતાં તેમની આઈડિયા કોઈ પણ ટેસ્ટિંગમાં કેવી રીતે પ્રશ્નો આવશે, જ્યારે કે આ પ્રકારનો ટેસ્ટ કેવી રીતે કરવો તે હલ થઈ જશે, જેમના વિદ્યાર્થીની સારી મુશ્કેલીનો સામનો કરે છે, પરંતુ તે તમારા ટેસ્ટમાં સારા નંબર લે છે. તમે આ લેખમાં કહ્યું નથી , આજે આ લેખમાં ગુજરાત બોર્ડના તમામ વિદ્યાર્થીઓએ અમે આ પ્રકારના પરીક્ષણો વિશે જણાવ્યું છે કે કેટલાંક જુલાઈમાં આ પરીક્ષણ કેવી રીતે આવવું જોઈએ પરંતુ તમે તેને કેવી રીતે પદ્ધતિથી સોલ્વ કરવું છે તમે સારાથી સારા નંબર તમારી તપાસમાં લે કરી શક્યા

ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022

આ પરીક્ષાના સૌથી પહેલા સ્ટુડન્ટને જાણવું જોઈએ કે આ પરીક્ષામાં કોઈ વિદ્યાર્થીને તમારી કસોટી વિશે ખબર નથી, તો તે વિદ્યાર્થી તેના પરીક્ષણ વિશે સારી રીતે તૈયાર નથી. તે વિદ્યાર્થીઓને સૌથી પહેલા તમારા સિલેબસ વિશે જાણ કરો કે એસટીડી 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022 આવનાર સિલેબસ મને રહેવા વાળી છે અને તે જ પ્રમાણે મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોના રિવીજન શરૂ કરવા માટે આ ટેસ્ટ 23 જુલાઈ 2022 થી યોજાયેલ ચાલશે

STD 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022 imp પ્રશ્નો

આ પરીક્ષણ માટે અમારા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેને વાંચનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષામાં સારા નંબરે શું કરી શકે છે અને તમારી પરીક્ષાની તૈયારી સારી રીતે કરી શકો છો, જો તમે બધા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો. તમે આ વિડીયોના માધ્યમથી સારા માર્ગોથી બધા પ્રશ્નો યાદ કરી શકો છો અને અહીં તમે પણ શીખી શકો છો કે એસટીડી 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022 आप किस पद्धत से सॉल्व करना है

ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022 overview

State Gujrat
Class 8th
Subject Social Science
Exam Date 23 July
Medium Gujraati
Pdf Download Link Click Here
Official Website Click Here

 

ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022
ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022

STD 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022 pdf ડાઉનલોડ 2022

એસટીડી બસ્સી 8 તમને સોશિયલ સાઈન્સ પીરીઓડિક ક્લાસ જુલાઈ 2022ની પીડીએફ જો તમે ડાઉનલોડ કરો છો તો તેને પ્રેમ કરો છો તે વિદ્યાર્થીની પાસે પણ ટેંશન લેવાની જરૂર નથી કારણ કે અમે અહીં ગૉર્ટ બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓની સોશિયલ સાઈન્સ કિરોડી ક્લાસના મહિનાઓ જુલાઈની પીડીએફ ઉપલબ્ધ કરાવવી જે નીચે તમે છો તે પરીક્ષણની તૈયારી સારી રીતે કરો છો તેમ છતાં તમારું રિવીજન પણ ખૂબ સારી રીતે થશે અને તમને જરૂર પડશે કે ટેંશન લેવાનું નથી.

Join
Original Paper PDF Coming Soon
Solution PDF Coming Soon

 

STD 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022

  • તમારી સાથે કલે અને નીલ પર જાઓ
  • હોઈ શકે તો પાણીની બોટલ સાથે લઈ જાઓ
  • બધા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોના રિવીજન દ્વારા જુઓ
  • જવાબ પુસ્તિકામાં લખો સમય વધુ કાપો.
  • જે પ્રશ્નનો જવાબ આવી રહ્યો છે તે વધુ સમય નથી મળતો
  • 2 પ્રશ્નોના જવાબ લખે છે તેમની વચ્ચે થોડી થોડી સી જગ્યા છોડો
JOIN TELEGRAM GROUP CLICK HERE
PHYSICSHINDI HOME CLICK HERE