ધોરણ 9 વિજ્ઞાન ઉકેલ સામયિક કસોટી 2022

ધોરણ 9 વિજ્ઞાન ઉકેલ સામયિક કસોટી 2022 | STD class 9th Science Solution July Periodical test 2022

July 28, 2022 PHYSICSHINDI 0

STD class 9th Science Solution July Periodical test 2022 : પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ જેમ કે તમને ખબર પડશે કે બોર્ડ દ્વારા પ્રથમ અઠવાડિયાના જુલાઈ મહિનામાં પરીક્ષણ …

Read more ….

ધોરણ 10 વિજ્ઞાન ઉકેલ સામયિક કસોટી 2022

ધોરણ 10 વિજ્ઞાન ઉકેલ સામયિક કસોટી 2022 | STD class 10th Science Solution July Periodical test 2022

July 28, 2022 PHYSICSHINDI 0

STD class 10th Science Solution July Periodical test 2022 : પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ જેમ કે તમને ખબર પડશે કે બોર્ડ દ્વારા પ્રથમ અઠવાડિયાના જુલાઈ મહિનામાં પરીક્ષણ …

Read more ….

ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022

ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સામયિક કસોટી 2022 | STD class 8th Social Science July Periodical test 2022

July 27, 2022 PHYSICSHINDI 0

STD class 8th Social Science July Periodical test 2022 : પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ જેમ કે તમને ખબર પડશે કે બોર્ડ દ્વારા પ્રથમ અઠવાડિયાના જુલાઈ મહિનામાં પરીક્ષણ …

Read more ….

STD class 7th Science Solution July Periodical test 2022

ધોરણ 7 વિજ્ઞાન ઉકેલ સામયિક કસોટી 2022 | STD class 7th Science Solution July Periodical test 2022

July 25, 2022 PHYSICSHINDI 0

STD class 7th Science Solution July Periodical test 2022 : પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ જેમ કે તમને ખબર પડશે કે બોર્ડ દ્વારા પ્રથમ અઠવાડિયાના જુલાઈ મહિનામાં પરીક્ષણ …

Read more ….

STD class 6th Gujrati Solution July Periodical test 2022

ધોરણ 6 ગુજરાતી ઉકેલ સામયિક કસોટી 2022 | STD class 6th Gujrati Solution July Periodical test 2022

July 23, 2022 PHYSICSHINDI 0

STD class 6th Gujrati Solution July Periodical test 2022 : પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ જેમ કે તમને ખબર પડશે કે બોર્ડ દ્વારા પ્રથમ અઠવાડિયાના જુલાઈ મહિનામાં પરીક્ષણ …

Read more ….